Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

דף הבית
על בית הספר
על תקשורת בביה"ס
על הנעשה בביה"ס
על חינוך ולמידה
חדר מורים
פרוייקטים מיוחדים
ספריה
פינת ההנצחה
הוראות התקנת משוב לתלמידים והורים

הוראות התקנת משוב לתלמידים והורים

 

1.     www.mashov.info   כניסה לאתר משוב : 

2.      כניסה ללשונית הורדות.

3.      בחלון זה יש לבחור משוב לתלמידים וללחוץ להורדה.

4.      בפעם הראשונה שתשאלו אם לשמור או לפתוח  יש לשמור!!! שמרו אצלכם במחשב

לאחר מכן בכל פעם שתשאלו יש לאשר/ לפתוח  אשרו או פתחו לפי הנדרש. כאשר תשאלו לשם המוסד יש לחפש בגלילה את בית הספר עמי אסף.

5.      בסוף תתבקשו להזין את מספר תעודת הזהות והסיסמא. יש להקליד בהתאמה תז תלמיד וסיסמת תלמיד, תז אם וסיסמת אם או תז אב וסיסמת אב.

6. בהצלחה!!!